Uslovi Prodaje

Porudžbine:

Sve porudžbenice kupca obavezuju DABEL da isporuči robu samo ako su dostavljene u pisanoj formi putem faksa ili mejla službi za otpremu robe u Dabel-u. Zadržavamo pravo da ne isporučimo poručenu robu u slučaju da je od vremena kad je porudžbina prihvaćena do vremena kad treba otpremiti robu došlo do povećanja troškova ili varijacija u cenovniku, ili ako kupac ne izvrši uplatu prethodnih isporuka. U svakom slučaju, Dabel zadržava pravo da delimično uradi porudžbinu, ukoliko nije u mogućnosti da je ispuni u potpunosti zbog okolnosti koje su van njegove kontrole. Preostali deo porudžbine će biti poslat što je pre moguće ili sa sledećom isporukom.

Uzorci:

Uzorci, katalozi i bilo koja tehnička dokumentacija koja se nalazi u posedu kupca su vlasništvo Dabel-a. Za proizvodnju posebnih porudžbina za kupca ili za artikle koji se razlikuju od standardne DABEL proizvodnje, neophodni su tehnički dizajn sa indikacijom ili uzorci. DABEL zadržava pravo da izvrši tehničke ili proizvodne modifikacije/izmene uzoraka, kataloga i bilo koje tehničke dokumentacije koja je u upotrebi, ukoliko je to neophodno (bez obaveza da o tome obavesti kupca).

Cene:

Cene koje se nalaze u cenovnku su date u dinarima i mogu podleći izmenama u slučaju iznenadnih varijacija u troškovima i stanja na tržištu.

Žalbe:

Nakon prijema proizvoda, kupac mora odmah proveriti stanje, kvalitet proizvoda i da li odgovaraju porudžbini. Sve žalbe koje se odnose na proizvode u skladu za porudžbenicom, njihovu količinu i/ili spoljašnji izgled, moraju se u pisanoj formi poslati Dabel-u ne kasnije od 10 dana po prijemu robe. Dabel neće biti odgovoran za oštećenja uzrokovana neadekvatnim skladištenjem proizvoda.

Isporuka:

Isporuke, sem u slučaju drugačijeg sporazuma, biće vršene preko prevoznika koje odredi Dabel Roba, medjutim, uvek putuje u ime kupca i na rizik kupca. Dabel ne preuzima odgovornost za kašnjenje ili nedostatak koji se dese u toku prevoza. Odgovornost Dabela se završava u trenutku predaje robe prevozniku. Ukoliko troškove transporta snosi kupac, troškovi će biti pridodati na fakturi sa robom.

Pakovanje:

Originalno pakovanje je uključeno u cenu. Roba se isporučuje sa Dabel pakovanjima i u minimalnom standardnom pakovanju potvrdjenom u katalogu. U slučaju da kupac zahteva drugačije pakovanje Dabel zadržava pravo da zaračuna višu cenu.

Datum isporuke:

Datumi isporuke bi trebalo da budu okvirni a ne strogo utvrđeni; kupac nema pravo ni u kom slučaju da odbije robu, da zahteva prekidanje ugovora ili kompenzaciju za štetu zbog kašnjenja.

Plaćanje:

Plaćanje poručenih proizvoda i odgovarajućih troškova isporuke biće u saglasnosti sa uslovima ugovorenim u vreme porudžbine. U slučaju kašnjenja sa plaćanjem, Dabel ima pravo da obračuna zakonsku kamatu kupcu. U slučaju da se kupac nalazi u situaciji padajuće vrednosti kreditne sposobnosti, Dabel ce suspendovati ili otkazati porudžbine i/ili isporuke i izvršiti naplatu putem menica, datih garancija ili prinudnom naplatom. Možemo zabraniti prodaju robe isporučene pod pravom vlasništva i možemo zahtevati povraćaj robe. Kupac nema pravo da odlaže i odbija plaćanje u slučaju bilo kakvog spora. Dugovanja moraju biti uplaćena Dabelu i nisu prenosiva. Avansno plaćene porudžbine će se smatrati potvrđenim nakon prijema potvrde o uplati i potom se može početi sa proizvodnjom i isporukom.

Rezervacija naziva:

Svi poručeni proizvodi će biti prodavani sa imenom Dabel sve dok suma ne bude u potpunosti isplaćena. Stoga, dok se ne izvrši uplata, kupac ne sme da instalira, ili pozajmljuje proizvode ili objavljivanja posedovanja Dabel proizvoda. U slučaju kršenja čak i jedne od obaveza, biće sprovedene mere koje doprinose prekidu saradnje. Dok se ne izvrši potpuna uplata, zaposleni u Dabelu imaju pravo pristupa prostorijama gde se čuvaju proizvodi u cilju izvršenja odgovarajućih provera.

Nadležan sud:

Ovi uslovi su podređeni srpskom zakonu. Nadležni sud za bilo kakav spor izmedju strana će biti Trgovinski sud u Beogradu.

Izuzeci od uslova ugovora:

Ovi opšti uslovi prodaje poništavaju sve prethodne uslove i nikakvi izuzeci neće biti dozvoljeni sem u slučaju prihvatanja od strane Dabela.

Partnerski Program

Ukoliko želite da postanete naš partner, popunite sledeći formular potrebnim informacijama, nakon čega će Vas kontaktirati naše marketing osoblje.

Registracija