Garantna Izjava

USLOVI GARANCIJE:

Za ostvarenje garantnog roka korisnik mora da poseduje uredno i kompletno popunjen garantni list od strane uvoznika, prodavca ili tehničkog lica koje je prodalo ili ugradilo proizvod, kao i važeći račun o kupovini proizvoda propisan po zakonu države.

 • Pravo na garantni rokstiču korisnici kojima uslugu prodaje ili montaže izvrši pravno ili fizičko lice koje je ovlašćeno po zakonu države da vrši taj posao.
 • U slučaju nastanka oštećenja usled nepravilne montaže ili ugradnje, odgovornost snosi lice koje je izvršilo taj posao, a korisnik gubi pravo na garantni rok.
 • Ukoliko se proizvod koristi u uslovima koji nisu predviđeni za normalnu upotrebu u domaćinstvima i ukoliko se ne koriste delovi i pribor navedeni u uputstvu za rukovanje, isti će biti isključen iz garantnog roka.
 • Održavanje proizvoda nije predmet garantnog roka već je obaveza korisnika.
 • Oštećenja u transportu nisu predmet garantnog roka, već lica koje ga vrši.

IZJAVA NOSIOCA GARANCIJE:

 • Dabel garantuje da će proizvod ispravnofunkcionisati ako se pravilno koristi.
 • Garantni rok traje prema garantnom listu, a minimum 6 meseci od datuma kupovine.
 • Ukoliko proizvod ne poseduje originalnu ambalažu isti neće biti predmet garancije.
 • Preduzeće Dabel ne snosi odgovornost za nastala mala estetska oštećenja (ogrebotine i si.) pri transportu.
 • Korisnici imaju obavezu da proizvode sami transportuju do preduzeća Dabel radi popravke ili zamene. Proizvod mora biti dostavljen u originalnoj ambalaži, u protivnom se ne garantuje za mehanička oštećenja.
 • Ako se proizvod ne popravi u roku od 45 dana od dana prijavljivanja oštećenja, na zahtev kupca neispravni proizvod će biti zamenjen novim.
 • Ako imate problema sa servisiranjem u garantnom roku ili Vam trebaju dodatne informacije možete se obratiti putem: telefona za podršku korisnika: 022/328-009, ili mejl adrese: mail@dabel.rs

Partnerski Program

Ukoliko želite da postanete naš partner, popunite sledeći formular potrebnim informacijama, nakon čega će Vas kontaktirati naše marketing osoblje.

Registracija